My Poetry(Subbu) – నువ్వు వున్నావు

కదిలే ప్రతి క్షణంలొ నువ్వు వున్నావు
వెసే ప్రతి అడుగులొ నువ్వు వున్నావు
మెదిలే ప్రతి ఆలొచనలొ నువ్వవు వున్నవు
మిగిలే ప్రతి అనుభవ౦లొ నువ్వు వున్నవు 
వచే ప్రతి ఋతువులొ నువ్వు వున్నవు
పూచే ప్రతి పువ్వులొ నువ్వు వున్నవు
మొత్త౦గా నాలొనే నువ్వు వున్నవు..!    

—Subbu

2 thoughts on “My Poetry(Subbu) – నువ్వు వున్నావు”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *